Privacybeleid

Wij zijn ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijk om uw privacy te beschermen. In de onderstaande privacy verklaring leest u hoe wij omgaan met uw gegevens.

Privacy verklaring Websites van der Mey

Websites van der Mey, gevestigd aan Boudewijnstraat 21 3243AD Stad aan ‘t Haringvliet, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.websitesvandermey.nl
Boudewijnstraat 21
3243 AD Stad aan ‘t Haringvliet
0187-61 22 21 06-13 48 05 20

Jan-Willem van der Meij is de functionaris Gegevensbescherming van Websites van der Mey. Hij is te bereiken via info@websitesvandermey.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Websites van der Mey verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Websites van der Mey verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming

Websites van der Mey werkt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen via computerprogramma’s.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Websites van der Mey bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 
Categorie Bewaartermijn Doel/reden bewaren
Persoonsgegevens Wanneer klantrelatie of contract is beëindigd Facturatie
Overleg met klant
Telefonisch contact met klant
Voor nieuwsbrief / mailing indien de klant hiervoor schriftelijk of digitaal toestemming heeft gegeven.
Bedrijfsgegevens 7 jaar na beëindiging klantrelatie/contract. Wettelijke verplichting belastingdienst
Facturatie
Overleg met de klant
Voor nieuwsbrief / mailing indien de klant hiervoor schriftelijk of digitaal toestemming heeft
Bankrekeningnummer 7 jaar na beëindiging klantrelatie/contract. Bij facturering / via bankafschriften
E-mailadres Wanneer klantrelatie of contract is beëindigd Correspondentie met de klant
Voor nieuwsbrief / mailing indien de klant hiervoor schriftelijk of digitaal toestemming heeft gegeven.
Locatiegegevens Wanneer klantrelatie of contract is beëindigd Bezoek van de klant op de bedrijfslocatie

Delen van persoonsgegevens met derden

Websites van der Mey verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Websites van der Mey blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Websites van der Mey gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Websites van der Mey en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@websitesvandermey.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Websites van der Mey wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Klik hier voor meer informatie!!

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Websites van der Mey neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@websitesvandermey.nl